Información generada en PLATAFORMAEDUCA en el curso de portfoli

DEFINICIÓ E-PORTFOLI
NOM D'ALUMNE
ADREÇA INTERNET O BIBLIOGRAFIA
DEFINICIÓ
Josep Camps i Mas
https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/home
Un portafoli és una recopilació d'informació i documentació reflexionada, on és possible trobar evidències que reflecteixen que un procés d'aprenentatge ha estat realitzat.
Mercè Cano i Nogué
http://www.slideshare.net/nalart/eportafoli-2
http://www.slideshare.net/ATC/presentaci-del-portafolifjosep-snchez
Un portafoli és una col·lecció d'evidències (materials, activitats, productes...) estructurades, ordenades i seleccionades amb la intenció d'explicar el rendiment o l'aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest, avaluar-lo i mostrar-lo.
Un e-portafoli dóna visibilitat universal al treball o a l'aprenentatge realitzat per l'estudiant. És una eina de projecció futura de l'estudiant.
Virgínia Gendre
http://eclipsi.wordpress.com/2010/11/26/portafoli-digital-o-dossier-personal-d%E2%80%99aprenentatge/

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/portfoli.html
Dossier evolutiu que recull documents digitals que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, d'avaluació o de presentació que pot adoptar diferents formats.
Entenem per portfoli un recull de treballs d'un alumne on es pot veure el seu progrés durant un període de temps.
Marta Sorribas
http://es.wikipedia.org/wiki/Portafolio_de_aula


http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
Un portafolio es la colección de evidencias de todo tipo que permiten al docente y al alumno reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Es una forma de evaluar principalmente los procesos. Al alumno le sirve para autoregular su aprendizaje y al profesor para tomar decisiones respecto al mismo proceso.
Según la , un portafolio es un registro del aprendizaje que se concentra en el trabajo del alumno y su reflexión sobre esa tarea. Mediante un esfuerzo cooperativo entre el alumno y el personal docente se reúne un material que es indicativo del progreso hacia los resultados esenciales.
Un portafolio electrónico, también conocido como e-portafolio o portafolio digital, consiste en una colección de evidencias electrónicas de las capacidades de un usuario que es quien lo crea y administra, por lo general en la Web. Estas evidencias electrónicas pueden incluir texto, archivos electrónicos, imágenes, multimedia, entradas de blog, e hipervínculos.
Alba López Nieto
http://epsc.upc.edu/projectes/sed/SED/dossier_aprenentatge/
portfolioSED.html.
Un portafoli és un recull de treballs de l'estudiant amb un propòsit determinat, que il·lustra l'esforç, el progrés i l'assoliment de coneixements i habilitats en una o més àrees (durant un període de temps determiant). Aquesta col·lcció ha d'incloure: la participació de l'estudiant a l'hora de seleccionar els continguts, els criteris de selecció, els criteris amb els quals se n'avaluarà la qualitat i evidències de les reflexions de l'estudiant.
L'estudiant esdevé molt més sofisticat i educat quan pot organitzar el seu treball a través d'un portafoli que representa la qualitat de l'aprenentatge que ha assolit durant un curs o un any acadèmic. El portafoli esdevé una eimatge completa i holística del nivell cognitiu assolit, del seu creixement i desenvolupament.
Es tracta d'un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i d'aprenentatge. Selecció d'evidències o mostres (que formen un dossier o una carpeta) que ha de recollir i aportat l'estudiant durant un període de temps i amb un objectiu determinat. Cal acompanyar les evidències amb una justificació i una reflexió de l'estudiant o l'estudianta sobre què i com ha anat aprenent.
Ricard Campos i Simó
http://eclipsi.wordpress.com/2010/11/26/portafoli-digital-o-dossier-personal-d%E2%80%99aprenentatge/
un Portafoli Digital és un dossier evolutiu que recull documents digitals que descriuen i il·lustren l’itinerari, l’experiència i les competències de la persona que l’ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d’aprenentatge, d’avaluació o de presentació que pot adoptar diferents formats” .
Pilar López Bosque
http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf
A l'educació... "Un portafolio es una selecció deliberada dels treballs de l'alumnes que ens explica la història dels seus esforços, el seu progrès o els seus èxits. Ha d'incloure la participació de l'alumne en la selecció del seu contingut, els criteris de la selecció i les pautes per a jutjar els seus mèrits, així com les evidències del seu procés de reflexió" (Arter, 1990) "Entenem el portfolio com unsistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències / mostres (que formen un dossiers, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret. Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge. Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexióde l'estudiant, en que posi de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004).
Marta Domínguez Barceló
Serveis lingüistics de la UB, UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVIC. Argumenta en línia?. Barcelona. Setembre 2006 Data de consulta: 30-06-12?. Unitat 19. Com fer una carpeta d'aprenentatge. Disponible a: <http://uab.cat/serveis-llengues>
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_19/sot_1_01.html
Un portafoli (que també es pot anomenar carpeta o dossier d'aprenentatge) és una recopilació i selecció d’activitats, treballs, objectes, documents, etc., que un estudiant pot fer durant el recorregut pels seus estudis, per un curs o per una assignatura i que sempre va acompanyada d’una presentació i reflexió sobre allò que l’estudiant aporta i com el fet de fer la selecció i desenvolupar-la l’ha ajudat en l’aprenentatge.
És una metodologia d’avaluació i aprenentatge que consisteix a recollir, seleccionar, reflexionar i valorar aquells treballs, activitats i documents que millor permetin a l’estudiant demostrar que ha assolit uns coneixements.
José Ramón Pascual
http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm4.pdf
El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación queconsiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte delestudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marcode una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del procesopersonal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver susesfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios deevaluación establecidos previamente.
El portafolio como modelo de enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en lateoría de que la evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea suaprendizaje.
El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del procesode enseñanza-aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y deestrategias didácticas en la interacción entre docente y discente; y, por otrolado, es un método de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto deevidencias para emitir una valoración lo más ajustada a la realidad que esdifícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más tradicionales queaportan una visión más fragmentada.
Conchi Martínez

http://www.e-portfolio.es/que_es.phphttp://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio


ttp:www.e-portfolio.es/que_es.ph
Podemos definir elportafolio como una colección de evidencias de diferentes procesos de aprendizaje: formación, experiencia laboral, vivencias e intereses personales. Este conjunto de procesos de aprendizaje nos aportan determinadas competencias simplemente por el hecho de haberlos vivido.
Al mismo tiempo, el portafolio, es un documento compuesto por otros documentos (escritos, imágenes, vídeos, etc. que pueden tener formato digital o no) con los que se demuestra nuestra experiencia profesional y personal.
El portafolio puede recoger experiencias individuales o colectivas y se enriquece a medida que pasa el tiempo, puesto que implica ir recopilando este tipo de documentos a lo largo del tiempo.
En definitiva, un portfolio esun instrumento que tiene como objetivo la selección de muestras de trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o profesionales que, ordenados y presentados de un determinado modo, cumplen la función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas (educativas, profesionales o civiles//) (Barberá, 2005).


Un portfolio electrónico, también conocido como e-portfolio o portfolio digital, es una colección de material digital colocado y gestionado por el usuario, normalmente en una web, que puede incluir textos, archivos electrónicos, imágenes, multimedia, entradas de blog y enlaces. Un e-portfolio es tanto una muestra de las habilidades del usuario como una plataforma de auto-expresión y, en caso de ser online, permite ser modificado periódicamente. Algunas aplicaciones de los e-portfolios permiten diversos grados de acceso, por lo cual, un mismo portfolio puede ser utilizado con diversos propósitos.


Un e-portfolio o portfolio electrónico es un portfolio elaborado a partir de herramientas tecnológicas y que normalmente también es digital, es decir, que los documentos que lo componen pueden ser consultados a través del ordenador.
La idea de hacer portfolios fue de los artistas, puesto que necesitan mostrar su trabajo: fotografías, pinturas, esculturas, etc y esto es complicado en un CV, idearon otro formato para crear su carta de presentación. El formato del e-portfolios les permite crear un documento de presentación que constituye una prueba de lo que saben hacer: fotos de sus realizaciones, ejemplos de sus pinturas o dibujos, etc.

El concepto fue adaptado por los diseñadores gráficos, los programadores informáticos, etc. y crearon el e-portfolios (e por electrónico) con el fin de presentar sus trabajos a través de Internet y de una manera atractiva.

Posteriormente, en los Estados Unidos y en Canadá, los estudiantes se apropiaron también de esta idea para presentar lo que elaboran para clase, en sus trabajos de prácticas o como becarios, lo que hacen en su tiempo libre, etc... utilizando el e-portfolio como una amplia carta de presentación de ellos mismos, menos estricta y menos formal que un CV, y enriquecida a lo largo del tiempo.

En la actualidad, hasta los profesores crean sus propios e-portfolios, que también se utiliza como una herramienta para la docencia. Ahora se está empezando a desarrollar el e-portfolio entendido como un formato más libre, demostrativo y abierto que un CV para mostrar quién es la persona que está detrás.

El portfolio también es conocido como book (para los artistas, en el mundo del cine y de la moda), folio o e-folio y portafolio.
Maria Sanz Testón
https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfoliohttp://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200809/memories/2016m.pdf
"Un portafolio es una selecció deliberada dels treballs de l'alumnes que ens explica la història dels seus esforços, el seu progrès o els seus èxits. Ha d'incloure la participació de l'alumne en la selecció del seu contingut, els criteris de la selecció i les pautes per a jutjar els seus mèrits, així com les evidències del seu procés de reflexió" (Arter, 1990).
"Un eportfolio és una col.lecció d'evidències que mostra el teu viatge d'aprenentatge en el temps. Els portfolios poden fer referència a camps acadèmics específics o a l'aprenentatge de per vida. Les evidències poden incloure mostres d'escrits, fotos, vídeos, treballs de recerca, observacions de professorat i companys, i /o reflexions. L'aspecte fonamental d'un eportfolio és la teva reflexió sobre les evidències, perquè les has seleccionades i què has après del procés de desenvolupar l'eportfolio"
(Helen Barrett, 2009)
Patricia Banderas
http://edutec2004.lmi.ub.es/pdf/179.pdf


http://unlp-tea.wikispaces.com/El+concepto+de+portafolios+y+propositos


http://www.slideshare.net/Ofeliacamille/portafolio-digital-1164624
1.1.- Definició de portfoli:
· El portafolio educativo consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del alumnado a través de las cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Arter y Spandel (1992) lo definen de forma similar “como una colección de documentos en base a un propósito”; esta colección representa el trabajo del estudiante que le permite a él mismo y a otros ver sus esfuerzos y logros.
· Un portafolio es una colección de evidencias que, no solamente resumen el trabajo académico de un estudiante, sino que explicitan procesos de aprendizaje individual, describen procesos metacognitivos individuales y procesos socioafectivos grupales, presentan juicios de evaluación acerca del desempeño integral, valoran el logro de objetivos y el desarrollo de competencias y establecen metas futuras de desarrollo personal y profesional.
· El portafolio digital es una herramienta donde el estudiante puede recopilar evidencias con las que ha construido su aprendizaje en una materia académica concreta. El portafolio es un reflejo único del proceso de aprendizaje que construyó.